مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام مدنی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر با آخرین ویرایش های آن پرداخته شده: قانون اجرای احکام مدنی مصوب1356/8/1

قیمت: 14,000 تومان

مجموعه قانون و مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب 1379/1/29 - قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373/3/15 و 1381/11/9 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1391/3/22 رئیس قوه قضائیه

قیمت: 22,000 تومان