آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1391/3/22 رئیس قوه قضائیه - دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1392/2/28 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

قیمت: 3,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام مدنی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر با آخرین ویرایش های آن پرداخته شده: قانون اجرای احکام مدنی مصوب1356/8/1

قیمت: 14,000 تومان