قوانین و مقررات امور حسبی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون امور حسبی مصوب 1319/4/2 با اصلاحات بعدی باب اول- در کلیات + باب دوم- در قیمومت + باب سوم- امور راجع به امین + باب چهارم- راجع به غائب مفقودالاثر + باب پنجم- در امور راجع به ترکه + باب ششم- در هزینه -آیین نامه راجع به مادتین 279و288قانون امورحسبی مصوب1322 وزارت دادگستری -آیین نامه ماده 299 قانون امور حسبی مصوب1322 وزارت دادگستری

دریافت کتاب صوتی

برای دریافت کتاب باید وارد سایت شوید

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی
درباره کتاب قوانین و مقررات امور حسبی

-