قوانین و مقررات تملیک آپارتمانها

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343/12/16 با الحاقات و اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1347/2/8 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون نحوه استفاده ازخانه های سازمانی مصوب1346/3/16 - از آیین نامه مربوط به شرائط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1375/10/19 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

دریافت کتاب صوتی

برای دریافت کتاب باید وارد سایت شوید

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی
درباره کتاب قوانین و مقررات تملیک آپارتمانها

-