قانو و مقررات حمایت خانواده

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 - از قانون حمایت از خانواده مصوب 1353/11/15 - آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393/11/27 رئیس قوه قضائیه - از قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370/12/21 مجلس شورای اسلامی و 1371/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام نظریه تفسیری مصوب 1373/6/3مجمع مذکور - قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1382/4/29 - آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1383/12/19 هیأت وزیران - قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392/6/31 - آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1394/4/14 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1394/4/14

دریافت کتاب صوتی

برای دریافت کتاب باید وارد سایت شوید

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی
درباره کتاب قانو و مقررات حمایت خانواده

-