قانون و مقررات ثبت احوال

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرائی ماده 35 قانون ثبت احوال مصوب 1363/10/18 مصوب 1364/5/2 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی -آیین نامه طرز رسیدگی هیأت های حل اختلاف مصوب 1356/8/16 هیأت وزیران - قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313/6/13 - قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 1367/11/2 - قانون لغو(قانون انگشت نگاری عمومی )مصوب 1362/2/27مصوب1368/3/7

دریافت کتاب صوتی

برای دریافت کتاب باید وارد سایت شوید

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی
درباره کتاب قانون و مقررات ثبت احوال

-