قوانین ومقررات کیفری وکالت و کارشناسی رسمی

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - از قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1323/12/2 کمیسیون مشترک مجلسین - از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 - از قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 - از آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1382/2/7 هیأت وزیران - از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17 - تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸۱۲۲۵

قیمت: 7,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/10/11 - قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1352/10/6 - قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای مصوب 1379/10/4 - از آیین نامه اجرایی مواد(2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 1383/4/21 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396/5/31 - از قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 1382/4/29 - از آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات موضوع تصویبنامه شماره 6477 مورخ 1346/10/4 با اصلاحات بعدی

قیمت: 11,000 تومان