کتاب صوتی آیین دادرسی کیفری

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: + قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی + آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1394/6/31 + آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب 1394/9/8 + آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 1394/10/26 + آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26 + آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی مصوب 1395/1/22 + آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 1395/5/24 + دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 1395/6/17 + آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت مصوب 1395/10/1 + دستورالعمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب 1395/10/4 + آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان ها و مؤسسات کیفری مصوب 1395/12/24 + دستورالعمل جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی مصوب 1395/12/25 + آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم مصوب 1396/6/28 رئیس قوه قضاییه

قیمت: 49,000 تومان

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

کتاب صوتی آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

قیمت: 8,000 تومان

بنر1

بنر2