قوانین و مقررات مربوط به شهرداری، امور شهری، نظام مهندسی و کنترل ساختمان

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - از قانون شهرداری مصوب 1334/4/11کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون تفسیر بند «3» ماده واحده قانون الحاق یک بند و3 تبصره به عنوان بند«3» به ماده 99قانون شهرداری ها مصوب 1373/7/10 - از آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346/4/12 کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی - از آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355/1/25 کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی - از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 - از آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب1375/11/17 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی - از آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391/2/10 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب1384/10/14 - از قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب 1387/2/31 - از قانون حمایت از احیاء و بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری مصوب1389/10/29

قیمت: 11,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات جرایم اقتصادی و قاچاق - جلد سوم

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 1367/1/23 - مصوبه ی مورخ 1367/7/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص تعزیرات امور گندم، آرد و نان و آیین نامه مربوطه - قانون تفسیر مصوبه مورخ 1367/7/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تعزیرات امور گندم، آرد و نان» مصوب 1372/11/7 - آیین نامه تعزیرات حکومتی امور گندم، آرد و نان مصوب 1366/6/16 با اصلاحات کمیسیون منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام - قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام - قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام - آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373/8/1 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی سازمان «بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات» مصوب 1373/8/1 نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار - قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/1/20

قیمت: 14,000 تومان