قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد: - قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388/7/15 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی ماده6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1390/07/10وزیران عضو کمیسیون لوایح و تأیید 1390/12/28رئیس جمهور - آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1391/2/10هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1390/7/17 هیأت وزیران - قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی مصوب1391/5/11

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

27 مگابایت

تعداد فایل

85 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب

.