قوانین و مقررات محیط زیست - صید و شکار و فضای سبز

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - آیین نامه بهداشت محیط مصوب 1371/4/24 هیئت وزیران - از قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380/4/3 - قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/6/14 - قانون اجازه تأسیس آزمایشگاه های تجزیه خاک و گیاه و آزمایشگاه های تشخیص آفات و بیماری های گیاهی توسط بخش تعاونی و خصوصی مصوب1371/6/1 - از قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات بعدی - قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/6/14 - لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359/3/3 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی - لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 1358/5/4 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - از قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354/11/14 - قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353/3/28 با اصلاحات بعدی - قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353/3/28 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1354/12/3 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی - از قانون شکار و صید مصوب 1346/3/16 با اصلاحات بعدی - قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی با اصلاحات بعدی مصوب 1384/11/12 - دستورالعمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی مصوب 1386/1/22 هیئت وزیران - قانون الحاق یک ماده به «قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) مصوب1384/4/12 - آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین- مصوب 1384- و ماده(57)قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- مصوب1387/3/13

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

74 مگابایت

تعداد فایل

214 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقررات محیط زیست - صید و شکار و فضای سبز

.