آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹8/12/27


آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹8/12/27

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

قوهء قضائیه

حجم فایل

12 مگابایت

تعداد فایل

34 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹8/12/27

.