قوانین و مقررات بیمه (جلد اول)

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون بیمه مصوب 1316/2/7 - قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 - قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 - از طرح جامع رفع اطاله دادرسی دستورالعمل شماره3(امور کیفری)مصوب 1385/8/30 رییس قوه قضاییه - بخشنامه به رؤسای محترم کل دادگستری های سراسر کشور مصوب 1386/6/29رییس قوه قضائیه - آیین نامه موضوع ماده17« قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی» مصوب 1387/9/10 رئیس قوه قضائیه - بخشنامه شماره 9000/5031/100مورخ 1388/2/8 رئیس قوه قضائیه به رؤسای دادگستری های استان ها و دادستان های نظامی، عمومی و انقلاب سراسر کشور - آیین نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارت های بدنی مصوب 1388/9/22 وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت - بخشنامه شماره 88/02/29377مورخ 1388/6/11وزیر دادگستری در خصوص دریافت مدارک زیان دیدگان مشمول صندوق تأمین خسارت های بدنی توسط شعب بیمه ایران در سراسر کشور به منظور پیشگیری از ترددهای غیر ضروری به تهران و... - دستورالعمل تشکیل مجتمع ها و شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی مصوب 1387/7/23 رئیس قوه قضائیه - آیین نامه اجرایی ماده(19)قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب1388/4/14 وزرای عضو کمیسیون لوایح هیأت دولت - مبنای زمانی اجرای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1388/11/14 شورای عالی بیمه - دستور العمل اجرایی ماده(14) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1389/6/21وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

83 مگابایت

تعداد فایل

162 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقررات بیمه (جلد اول)

.