قوانین و مقررات مربوط به شهرداری، امور شهری، نظام مهندسی و کنترل ساختمان


این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - از قانون شهرداری مصوب 1334/4/11کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون تفسیر بند «3» ماده واحده قانون الحاق یک بند و3 تبصره به عنوان بند«3» به ماده 99قانون شهرداری ها مصوب 1373/7/10 - از آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346/4/12 کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی - از آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355/1/25 کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی - از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 - از آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب1375/11/17 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی - از آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391/2/10 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب1384/10/14 - از قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب 1387/2/31 - از قانون حمایت از احیاء و بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری مصوب1389/10/29

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

87 مگابایت

تعداد فایل

97 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقررات مربوط به شهرداری، امور شهری، نظام مهندسی و کنترل ساختمان

.