مجموعه قوانین و مقررات جرایم اقتصادی و قاچاق - جلد چهارم


این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383/10/22 - آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (1) و بند (ج) تبصره (2) ماده(2) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383- مصوب 1386/5/3 هیئت وزیر ان - آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1386/4/20 هیئت وزیران - قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب1383/11/7 - تصویب نامه در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده بر کالا مصوب 1382/11/19 هیئت وزیران - از قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب1374/12/22 - از آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377/5/18 هیأت وزیران - از آیین نامه روان سازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور مصوب 1388/7/7 وزیران عضو کارگروه ساماندهی، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات عبور کالا از کشور (ترانزیت) - از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 - قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385/6/15 - آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1386/7/1 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی - قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 - آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1387/11/23 وزیران عضو کار گروه - قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب1385/3/21 مجلس شورای اسلامی و 1387/7/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام - کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 1382/8/9 هجری شمسی برابر با 31 اکتبر 2003 میلادی - آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب 1383/9/1 هیئت وزیران - آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه مصوب 1392/12/21 هیئت وزیران - قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394/12/13 - آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1396/8/7 هیأت وزیران

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

176 مگابایت

تعداد فایل

342 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب مجموعه قوانین و مقررات جرایم اقتصادی و قاچاق - جلد چهارم

.