قوانین و مقررات مربوط به زندان ها و اقدامات تأمینی و سجل قضایی


این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1364/11/6 - آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بازداشتگاه های انتظامی مصوب 1391/12/7 - قانون انتقال زندان ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها مصوب 1380/9/7 - آیین نامه اجرایی قانون انتقال زندان ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها -مصوب 1380- مصوب 1386/4/3 هیئت وزیران - آیین نامه انجمن های حمایت زندانیان مصوب 1360/12/11 شورای عالی قضایی - اساسنامه انجمن های حمایت از زندانیان مصوب 1360/12/11 شورای عالی قضایی - اساسنامه بنیاد تعاون زندانیان مصوب 1382/4/24 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات - قانون لغو«قانون انگشت نگاری عمومی مصوب 1362/2/27» مصوب 1368/3/7 - آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده واحده لغو قانون انگشت نگاری عمومی مصوب 1368/3/7 مجلس شورای اسلامی مصوب 1368/5/7 هیئت وزیران - آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 1387/9/12 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه اجرایی امور خود کفایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1378/2/13 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه مراکز مراقبت بعد از خروج مصوب 1387/2/13 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1379/6/26رئیس قوه قضاییه - آیین نامه کار زندانیان، با اولویت حرفه آموزی، موضوع بند (ب) ماده (190) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/11/26 هیئت وزیران - تصویب نامه راجع به کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیان مصوب 1380/6/7 هیئت وزیران - آیین نامه شورای برنامه ریزی و مدیریت بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانیان کشور مصوب 1381/4/11 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384/9/20 رئیس قوه قضاییه - بخشنامه شماره 1/86/11425 - 1386/11/10 رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور - آیین نامه سجل قضایی مصوب 1384/11/2 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه های امنیتی مصوب 1385/8/30 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت مصوب 1385/8/30 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب 1385/9/9 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه اجرایی تأمین و پرداخت هزینه های نگهداری، اعزام و بدرقه متهمان مصوب 1391/3/7 هیئت وزیران - آیین نامه اجرایی ایجاد و اداره بازداشتگاه های ویژه متهمان جرایم خاص مصوب 1389/8/25 رئیس قوه قضاییه

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

330 مگابایت

تعداد فایل

566 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقررات مربوط به زندان ها و اقدامات تأمینی و سجل قضایی

.