قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات اراضی، اراضی شهری، کشاورزی


این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354/4/29 - آیین نامه اجرایی تبصره(2) ماده(2)«قانون اراضی مستحدث و ساحلی »مصوب 1354مصوب1386/11/28 وزرای عضو کمسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست - لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاک مصوب 1358/9/27 شورای انقلاب جمهوری اسلامی - از قانون سازمان برق مصوب 1346/4/19 - حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق مصوب 1394/1/30 هیأت وزیران - از قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1395/1/23 - قانون منع احداث بنا و ساختمان در طرفین خطوط لوله انتقال گاز مصوب 1350/3/31 - لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17شورای انقلاب اسلامی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/8/29 با اصلاحات بعدی - قانون تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تأسیسات کشور مصوب1393/5/19 - قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365/9/30 - قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 با اصلاحات بعدی - از قانون اساسنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مصوب1366/9/17 - قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب 1341/10/27هیأت وزیران - از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346/5/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرائی ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب1394/6/22 هیأت وزیران - از قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجراء ماده56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب1367/6/22 با اصلاحات بعدی - از آیین نامه اصلاحی «آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور»مصوب 1390وزارت جهاد کشاورزی - قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/8/29 با اصلاحات بعدی - قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370/8/28 - قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام - قانون تفسیر «قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15»مصوب 1373/9/3مجمع تشخیص مصلحت نظام - قانون تفسیر«قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 1370/12/15»مصوب 1386/12/25مجمع تشخیص مصلحت نظام - قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1381/5/6 - آیین نامه اجرای قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب 1383/3/6 با اصلاحات بعدی - از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/3/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1386/3/2 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب 1383/1/25 مجلس شورای اسلامی و 1385/11/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام - آیین نامه اجرایی «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی- مصوب 1385» مصوب 1388/2/20 وزیران عضو کمیسیون امور زیر بنایی، صنعت و محیط زیست با اصلاحات بعدی - قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/4/23 با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی ماده(18) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1390/10/14هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی ماده(33)قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1391/8/7هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی بند(ب) ماده 12 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1392/5/20 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی ماده(8) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1393/10/10 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی تبصره(2)اصلاحی ماده(9)قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده(45) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/4/7 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی تبصره(3)الحاقی ماده(9)قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی موضوع ماده(54)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/4/7هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی مصوب 1386/3/20 وزرای عضو کمیسیون لوایح هیأت دولت با اصلاحات بعدی - از قانون مواد الحاقی به آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346/2/12 - از آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1343/5/3 کمیسیون مشترک مجلسین - از قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب 1354/4/23 با اصلاحات بعدی - لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب 1359/2/13 شورای انقلاب جمهوری اسلامی - از قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 1340/10/19 - در خصوص تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی مصوب 1370/3/2مجمع تشخیص مصلحت نظام - قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب 1372/7/11 - آیین نامه اجرای قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب 1374/2/3 هیأت وزیران - لایحه قانونی اصلاح «لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب1358/6/25» مصوب 1359/1/26 شورای انقلاب جمهوری اسلامی - آیین نامه اجرایی «لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1359/1/21»مصوب 1359/2/31 شورای انقلاب جمهوری اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

248 مگابایت

تعداد فایل

394 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات اراضی، اراضی شهری، کشاورزی

.