قوانین و مقررات ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - پیش فروش ساختمان


این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/2/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/12/2 - آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387/8/20 وزیران عضو کار گروه مسکن و تأیید 1388/2/5رئیس جمهور با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی ماده(8)قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388/1/24 وزیران عضو کار گروه مسکن و تأیید1388/2/5 رئیس جمهور با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن- مصوب 1388 مصوب وزیران عضو کار گروه مسکن و تأیید 1390/4/21 رئیس جمهور - قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 - آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1393/3/7 هیأت وزیران - دستورالعمل صدور مجوز انتشار آگهی پیش فروش ساختمان موضوع ماده 19 آئین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان به شماره 2819/100/02 مصوب1394/1/30 وزارت راه و شهرسازی - از قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری مصوب 1389/10/12 - تصویب نامه در خصوص تعیین سند ملی راهبردی احیاء بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری مصوب 1393/6/16 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی تبصره(2)ماده(7)قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری مصوب 1393/9/19هیأت وزیران

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

حجم فایل

131 مگابایت

تعداد فایل

193 ترک صوتی

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقررات ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن - پیش فروش ساختمان

.