قوانین و مقررات مربوط به قضات


این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/9/12 با اصلاحات 1368/5/6 - از قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310/12/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب1333/12/14 کمسیون مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کار آموزی مصوب1343/2/19 با اصلاحات بعدی - از قانون بودجه سال 1344 کل کشور مصوب 1343/12/27 - از قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31 کمسیون خاص مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب 1361/2/14 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون انتخاب ریاست جمهوری مصوب 1364/4/5 با اصلاحات بعدی - قانون تشخیص لزوم کار آموزی برای متقاضیان امر قضا مصوب 1366/4/9 - از قانون همه پرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368/4/4 - از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل مصوب 1370/7/11 - از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/3/2 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون نقل و انتقال دوره ای قضات مصوب 1375/11/28 با الحاقات بعدی - از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب1379/1/21 - از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20 - قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1390/7/17 - آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب1392/2/25 رییس قوه قضائیه - از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه پرداخت فوق العاده مخصوص قضایی مصوب 1351/3/28 کمیسیون های دادگستری و امور استخدام مجلسین - آیین نامه فوق العاده شغل قضات مصوب 1370/4/14 هیأت وزیران - آیین نامه فوق العاده جذب دارندگان پایه های قضایی مصوب 1374/11/1هیأت وزیران - آیین نامه پرداخت حق کشیک قضایی مصوب 1375/3/28رییس قوه قضاییه - آیین نامه اجرایی قانون گزینش و استخدام قضات مصوب 1379/1/31 رییس قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی - شیوه نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی - مصوب 1384/7/30- «تنظیم حدود اختیار وکلاء و کارشناسان در صلح و سازش» مصوب 1385/7/20 رئیس قوه قضائیه - دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقاء رفتار سازمانی در قوه قضائیه مصوب 1384/11/15رئیس قوه قضائیه - دستورالعمل تأمین نیروهای قضائی مورد نیاز مناطق محروم از بین کارکنان اداری واجد شرائط مصوب 1385/8/30رئیس قوه قضائیه - از قانون برنامه پنجساله پنجم (1394-1390) مصوب 1389/10/25 - آیین نامه نحوه جذب، گزینش و کار آموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب 1392/2/28رییس قوه قضائیه - آیین نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات 1392/3/8رییس قوه قضائیه - آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب 1393/6/5 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی - بخشنامه شماره1/86/4852مورخ 1386/4/28رئیس قوه قضائیه به کلیه کارکنان قضائی و اداری قوه قضائیه - دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده های قضائی مصوب 1385/8/21 رئیس قوه قضائیه

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

تعداد فایل

357 ترک صوتی

حجم فایل

167 مگابایت

فرمت فایل

MP3

درباره کتاب قوانین و مقررات مربوط به قضات

.