قوانین و مقررات ثبت شرکت ها، اختراعات، طرح های صنعتی، علائم تجاری


- قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310/3/2 با اصلاحات بعدی - اصلاحیه «طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1340» مصوب 1386/2/24 رئیس قوه قضائیه - قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 1376/8/21 - آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 1378/1/11 هیأت وزیران - قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب1386/8/7 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی - آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387/11/1 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی مصوب 1380/7/4 - از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم و پروتکل مربوط به آن مصوب1382/5/28 - از پروتکل مربوط به موافقتنامه مادرید راجع به ثبت بین المللی علائم تصویب شده در مادرید به تاریخ 1368/4/6 (27ژوئن 1989) پروتکل - قانون حمایت از نشانه های جغرافیائی مصوب 1383/11/7

دریافت کتاب صوتی

فایل صوتی نمونه
مشخصات کتاب صوتی

مؤلف

مجلس شورای اسلامی

تعداد فایل

349 ترک صوتی

حجم فایل

217 مگابایت

فرمت فایل

MP3

سال انتشار

1400

درباره کتاب قوانین و مقررات ثبت شرکت ها، اختراعات، طرح های صنعتی، علائم تجاری

.