قوانین و مقررات مربوط به شهرداری، امور شهری، نظام مهندسی و کنترل ساختمان

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - از قانون شهرداری مصوب 1334/4/11کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون تفسیر بند «3» ماده واحده قانون الحاق یک بند و3 تبصره به عنوان بند«3» به ماده 99قانون شهرداری ها مصوب 1373/7/10 - از آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 1346/4/12 کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی - از آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355/1/25 کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی - از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22 - از آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب1375/11/17 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی - از آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1391/2/10 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب1384/10/14 - از قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک های صنعتی مصوب 1387/2/31 - از قانون حمایت از احیاء و بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکار آمد شهری مصوب1389/10/29

قیمت: 11,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به آب، قنوات، حریم رودخانه ها و سدها

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب مصوب 1369/10/11 با اصلاحات بعدی - قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب1389/4/13 - آیین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب1390/1/28 هیأت وزیران - آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی، آبیاری و زهکشی مصوب 1379/8/11 با اصلاحات بعدی - قانون راجع به قنوات مصوب1309/6/6 با الحاقات بعدی - قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها مصوب 1344/4/27 - از آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب1348/11/13 کمیسیون های دارایی مجلسین با الحاقات بعدی

قیمت: 11,000 تومان

قوانین و مقررات معادن

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون معادن مصوب 1377/2/27مجلس شورای اسلامی و 1377/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392/4/11 وزیران عضو کار گروه توسعه بخش معدن و تأیید 1392/4/8 رئیس جمهور با اصلاحات بعدی

قیمت: 19,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به روابط کارگر و کارفرما

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - از قانون کار مصوب 1369/8/29مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه طرز اجراء آراء قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار مصوب 1370/3/12 هیأت وزیران - آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/7 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات بعدی - از آیین نامه تفکیک وظایف ناشی از «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به مقاوله نامه کار دریایی مصوب سازمان بین المللی کار- مصوب 1389» مصوب 11394/3/17 هیأت وزیران - آیین رسیدگی به شکایت بر روی کشتی مصوب 1394/5/4 وزیر تعاون، کار و ر فاه اجتماعی

قیمت: 16,000 تومان

قوانین و مقررات بیمه (جلد دوم)

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب 1389/12/8وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت - آیین نامه های شماره 67 و 67/1 و 67/2 در خصوص آئین نامه اجرایی بند(ب) ماده(115)قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390/6/2 شورای عالی بیمه با اصلاحات و الحاقات بعدی - اجرای ماده 16قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1392/2/22شورای عالی بیمه - از قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350/3/30 با اصلاحات بعدی - لایحه قانونی ملی شدن مؤسسات بیمه و مؤسسات اعتباری مصوب1358/8/1 شورای انقلاب اسلامی ایران - از قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب1373/8/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب 1393/12/4 - از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15مجلس شورای اسلامی و1389/10/25مجمع تشخیص مصلحت نظام - از قانون تأمین اجتماعی مصوب1354/4/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352/8/21 با اصلاحات بعدی - قانون اصلاح ماده (5) «قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب آبان ماه سال 1352»مصوب 1379/8/17 - قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386/8/9

قیمت: 14,000 تومان

قوانین و مقررات بیمه (جلد اول)

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون بیمه مصوب 1316/2/7 - قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 - قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 - از طرح جامع رفع اطاله دادرسی دستورالعمل شماره3(امور کیفری)مصوب 1385/8/30 رییس قوه قضاییه - بخشنامه به رؤسای محترم کل دادگستری های سراسر کشور مصوب 1386/6/29رییس قوه قضائیه - آیین نامه موضوع ماده17« قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی درمقابل شخص ثالث مصوب 1387/4/16کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی» مصوب 1387/9/10 رئیس قوه قضائیه - بخشنامه شماره 9000/5031/100مورخ 1388/2/8 رئیس قوه قضائیه به رؤسای دادگستری های استان ها و دادستان های نظامی، عمومی و انقلاب سراسر کشور - آیین نامه چگونگی اداره صندوق تأمین خسارت های بدنی مصوب 1388/9/22 وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت - بخشنامه شماره 88/02/29377مورخ 1388/6/11وزیر دادگستری در خصوص دریافت مدارک زیان دیدگان مشمول صندوق تأمین خسارت های بدنی توسط شعب بیمه ایران در سراسر کشور به منظور پیشگیری از ترددهای غیر ضروری به تهران و... - دستورالعمل تشکیل مجتمع ها و شعب تخصصی رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی مصوب 1387/7/23 رئیس قوه قضائیه - آیین نامه اجرایی ماده(19)قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب1388/4/14 وزرای عضو کمیسیون لوایح هیأت دولت - مبنای زمانی اجرای قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1388/11/14 شورای عالی بیمه - دستور العمل اجرایی ماده(14) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1389/6/21وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت

قیمت: 18,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی رسمی دادگستری

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 - آیین نامه اجرائی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1382/2/7 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1398/8/21 رییس قوه قضائیه

قیمت: 17,000 تومان

مجموعه لوایح و آیین نامه های قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری

این مجموعه شامل عنواین زیر میباشد: - آیین نامه راجع به دفتر راهنمایی کانون وکلا مصوب 1317وزارت عدلیه - لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب کمیسیونهای مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی - آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب آذر ماه 1334وزیر دادگستری با اصلاحات بعدی - اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1334 مصوب 1388/3/27رییس قوه قضائیه - آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب 1378/3/3رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی - از قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تأمین هزینه های کانون وکلاء دادگستری مصوب 1350/3/31 با اصلاحات بعدی - آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلاء دادگستری مصوب 1350/12/30وزیر دادگستری با اصلاحات بعدی - از قانون بودجه سال 1339 کل کشور مصوب 1338/12/19 - قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 - از قانون اجازه وکالت دادگستری و افسران قضائی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح مصوب 1351/8/29 - قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 1355/10/29 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی ماده(8)قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 1377/12/5 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اصلاح آیین نامه اجرائی ماده 10 قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری مصوب 29 دی ماه 1355مصوب 1388/2/12رئیس قوه قضائیه - قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 - آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1398/12/28رئیس قوه قضائیه - از قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/3با اصلاحات بعدی - انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 1369/10/11 مجلس شورای اسلامی و 1370/7/11مجمع تشخیص مصلحت نظام - از قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1371/10/1با اصلاحات بعدی - از آیین نامه اجرائی قانون حمایت قضائی از بسیج مصوب 1372/3/30 فرماندهی معظم کل قوا - قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی و معافیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام از پرداخت هزینه دادرسی مصوب 1374/3/7 با اصلاحات بعدی - قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376/7/29با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرائی قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1379/6/16هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرائی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1397/11/29رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی - دستور العمل اجرایی تبصره ماده 27 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب1386/4/24رییس قوه قضاییه - تصویب نامه مربوط به انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی و یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره مؤسسات و شرکت های دولتی و سازمان های مشمول مقررات عمومی مصوب1376/8/7 هیأت وزیران

قیمت: 36,000 تومان

قوانین و مقرات مربوط به وکالت

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون وکالت مصوب 1315/11/25با اصلاحات و الحاقات بعدی - از نظامنامه قانون وکالت مصوب 1316/3/19وزیر عدلیه -آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی مصوب 137833رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی -از قانون بودجه سال 1339 کل کشور مصوب 13381219 -قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضائی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 13441012 - آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلاء دادگستری مصوب 13501230وزیر دادگستری با اصلاحات بعدی - تصويبنامه راجع به انعقاد قرارداد جديد وكالت و مشاوره حقوقي و یا تمدید قراردادهای قبلی و تعیین میزان حق الوکاله و حق المشاوره موسسات - قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376117 19-آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399/1/16

قیمت: 26,000 تومان

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360/7/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه های بعدی آن مصوب 1388/1/15رئیس قوه قضائیه - ماده الحاقی به آیین نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1381/10/29رئیس قوه قضائیه - دستورالعمل در رابطه با نحوه، ترتیب و کیفیت بازرسی دستگاه ها مصوب 1382/4/24 رئیس قوه قضائیه

قیمت: 19,000 تومان

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد: - قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1388/7/15 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی ماده6 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1390/07/10وزیران عضو کمیسیون لوایح و تأیید 1390/12/28رئیس جمهور - آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1391/2/10هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب 1390/7/17 هیأت وزیران - قانون تعیین حدود مسؤولیت شرکت های هواپیمایی ایرانی مصوب1391/5/11

قیمت: 16,000 تومان

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد: - قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386/3/23 - آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب 1395/1/22هیأت وزیران

قیمت: 7,000 تومان

قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد: - قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب1348/10/11 با اصلاحات بعدی - قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352/10/6 - قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار رایانه ای مصوب1379/10/4

قیمت: 12,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد: - قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/9/22 مجلس شورای اسلامی و 1392/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام - آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 1393/11/4رئیس قوه قضائیه

قیمت: 14,000 تومان

قانون مدنی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر با آخرین ویرایش های آن پرداخته شده: - قانون مدنی مصوب1307/2/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی -قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339/2/7 کمیسیون مشترک خاص دو مجلس

قیمت: 47,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات اجرای احکام مدنی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر با آخرین ویرایش های آن پرداخته شده: قانون اجرای احکام مدنی مصوب1356/8/1

قیمت: 14,000 تومان

مجموعه قانون و مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب 1379/1/29 - قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373/4/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373/3/15 و 1381/11/9 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1391/3/22 رئیس قوه قضائیه

قیمت: 22,000 تومان

قانون اساسی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسؤولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368/10/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/10/24 رییس مجلس شورای اسلامی - قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب1391/2/17 مجلس شورای اسلامی و 1394/8/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام - - قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی مصوب 1394/2/22

قیمت: 5,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات تجارت

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون تجارت مصوب1311/2/13 (کمسیون قوانین عدلیه) با اصلاحات بعدی - لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 کمیسیون مشترک خاص مجلسین - ادامه مواد از قانون تجارت 1311 با اصلاحات بعدی

قیمت: 28,000 تومان

مجموعه قوانين و مقررات اقليتهاي دینی ایران (احوال شخصیه)

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون اجازه رعایت احوال شخصیّه ایرانیان غیر شیعه در محاکم (مصوب 1312/4/31 کمیسیون قوانین عدلیه) مصوب 1312/5/10 - آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران در مورد تأیید انجمن موبدان تهران (مرجع دینی زرتشتیان)و انجمن ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به تاریخ 1386/12/27(با لحاظ پیشنهادهای اداره کل حقوقی قوه قضائیه) - مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران مورد تأیید کشیشان و هیات های مدیره کلیساهای پروتستان ایران بتاریخ 1387/7/3 برابر با 24 سپتامبر 2008 میلادی(با لحاظ پیشنهادهای اصلاحی اداره کل حقوقی قوه قضائیه) - قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی ،کلیمی ، مسیحی مصوب 1372/4/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام

قیمت: 21,000 تومان

مجموعه قوانین شرکت های تعاونی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350/3/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون استفساریه در خصوص تاثیر ماده173 قانون مالیات های مستقیم بر ماده 111 قانون شرکت های تعاونی مصوب1372/2/29 - قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370/6/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371/5/14 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی (موضوع 3تبصره ماده33 قانون بخش تعاونی)مصوب 1387/3/9 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - دستورالعمل تشکیل مجامع عمومی دو مرحله ای (موضوع تبصره2ماده33 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران) مصوب 1387/3/9 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - آیین نامه داوری در بخش تعاون شماره 1/43150 مورخ 1389/6/22وزارت تعاون -قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1386/11/8مجلس شورای اسلامی و 1387/3/25مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون تفسیر نحوه اجراء ماده(35)«قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاست های کلی اصل(44)قانون اساسی مصوب 1386» - از قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی مصوب 1388/9/25با اصلاحات بعدی - قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی مصوب 1349/12/6مجلس شورای ملی و 1349/12/24مجلس سنا با اصلاحات و الحاقات بعدی

قیمت: 21,000 تومان

قانون و مقررات ثبت احوال

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرائی ماده 35 قانون ثبت احوال مصوب 1363/10/18 مصوب 1364/5/2 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی -آیین نامه طرز رسیدگی هیأت های حل اختلاف مصوب 1356/8/16 هیأت وزیران - قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313/6/13 - قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب 1367/11/2 - قانون لغو(قانون انگشت نگاری عمومی )مصوب 1362/2/27مصوب1368/3/7

قیمت: 16,000 تومان

قانون و مقررات حمایت خانواده

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 - از قانون حمایت از خانواده مصوب 1353/11/15 - آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393/11/27 رئیس قوه قضائیه - از قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370/12/21 مجلس شورای اسلامی و 1371/8/28 مجمع تشخیص مصلحت نظام نظریه تفسیری مصوب 1373/6/3مجمع مذکور - قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1382/4/29 - آیین نامه اجرایی قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوب 1383/12/19 هیأت وزیران - قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392/6/31 - آیین نامه اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1394/4/14 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب 1394/4/14

قیمت: 27,000 تومان

قوانین و مقررات موجر و مستاجر

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده : - قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376/5/26 - قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362/2/13 با الحاقات بعدی - قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356/5/2 با اصلاحات بعدی -اسامی نقاطی که از جهت اماکن کسب و پیشه مشمول قوانین «روابط مالک و مستأجر» و «روابط موجر و مستاجر»مصوب سال های 1339و 1356 می شود

قیمت: 23,000 تومان

قوانین و مقررات تملیک آپارتمانها

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343/12/16 با الحاقات و اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1347/2/8 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون نحوه استفاده ازخانه های سازمانی مصوب1346/3/16 - از آیین نامه مربوط به شرائط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1375/10/19 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی

قیمت: 6,000 تومان

قوانین و مقررات امور حسبی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون امور حسبی مصوب 1319/4/2 با اصلاحات بعدی باب اول- در کلیات + باب دوم- در قیمومت + باب سوم- امور راجع به امین + باب چهارم- راجع به غائب مفقودالاثر + باب پنجم- در امور راجع به ترکه + باب ششم- در هزینه -آیین نامه راجع به مادتین 279و288قانون امورحسبی مصوب1322 وزارت دادگستری -آیین نامه ماده 299 قانون امور حسبی مصوب1322 وزارت دادگستری

قیمت: 19,000 تومان

قوانین و مقررات تجارت الکترونیکی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382/10/17 -آیین نامه اجرایی ماده32 قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 مصوب 1386/6/11 هیأت وزیران - تصویب نامه راجع به موارد فقدان حق انصراف مصرف کننده به علت شرائط خاص کالا و خدمات به شرح مندرج در بند «د» ماده38 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1383/10/9 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی ماده (48) قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1384/5/2 هیأت وزیران

قیمت: 11,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به اداره امور ورشکستگی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده : - قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/4/24 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 وزیر دادگستری - تصویب نامه شماره1703مورخ 1319/2/15راجع به هزینه ورشکستگی مصوب 1319/2/14هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - تصویب نامه شماره 2449مورخ 1319/4/19راجع به تمرکز در آمدهای صندوق «الف» و «ب» در اداره کل تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1319/4/17 هیأت وزیران - آیین نامه ماده57قانون تصفیه امور ورشکستگی راجع به در آمد صندوق «الف» و «ب» شماره 13049 مورخ 1319/5/16 با اصلاحات بعدی - آیین نامه ماده57 قانون تصفیه امور ورشکستگی شماره 13049مورخ 1319/5/16 با اصلاحات بعدی - از قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری (مقررات ورشکستگی و تصفیه امور مؤسسات بیمه)مصوب 1350/3/30 - از قانون پولی و بانکی کشور (مقررات ورشکستگی و تصفیه امور بانک ها)مصوب 1351/4/7

قیمت: 16,000 تومان