کتاب صوتی آیین دادرسی کیفری

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: + قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی + آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری مصوب 1394/6/31 + آیین نامه میانجی گری در امور کیفری مصوب 1394/9/8 + آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 1394/10/26 + آیین نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده مصوب 1394/10/26 + آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی مصوب 1395/1/22 + آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مصوب 1395/5/24 + دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 1395/6/17 + آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت مصوب 1395/10/1 + دستورالعمل فوریت های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک مصوب 1395/10/4 + آیین نامه اجرایی شیوه استقرار و اجرای وظایف معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن در زندان ها و مؤسسات کیفری مصوب 1395/12/24 + دستورالعمل جنبه های حفاظتی مراحل معرفی و صدور کارت ضابطان امنیتی مصوب 1395/12/25 + آیین نامه اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم مصوب 1396/6/28 رئیس قوه قضاییه

قیمت: 49,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به زندان ها و اقدامات تأمینی و سجل قضایی

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1364/11/6 - آیین نامه اجرایی نحوه ایجاد، اداره و نظارت بازداشتگاه های انتظامی مصوب 1391/12/7 - قانون انتقال زندان ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها مصوب 1380/9/7 - آیین نامه اجرایی قانون انتقال زندان ها و مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها -مصوب 1380- مصوب 1386/4/3 هیئت وزیران - آیین نامه انجمن های حمایت زندانیان مصوب 1360/12/11 شورای عالی قضایی - اساسنامه انجمن های حمایت از زندانیان مصوب 1360/12/11 شورای عالی قضایی - اساسنامه بنیاد تعاون زندانیان مصوب 1382/4/24 رئیس قوه قضاییه با اصلاحات - قانون لغو«قانون انگشت نگاری عمومی مصوب 1362/2/27» مصوب 1368/3/7 - آیین نامه اجرایی تبصره ذیل ماده واحده لغو قانون انگشت نگاری عمومی مصوب 1368/3/7 مجلس شورای اسلامی مصوب 1368/5/7 هیئت وزیران - آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 1387/9/12 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه اجرایی امور خود کفایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1378/2/13 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه مراکز مراقبت بعد از خروج مصوب 1387/2/13 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه اجرایی مددکاری اجتماعی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1379/6/26رئیس قوه قضاییه - آیین نامه کار زندانیان، با اولویت حرفه آموزی، موضوع بند (ب) ماده (190) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/11/26 هیئت وزیران - تصویب نامه راجع به کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیان مصوب 1380/6/7 هیئت وزیران - آیین نامه شورای برنامه ریزی و مدیریت بهداشت روان و اصلاح رفتار زندانیان کشور مصوب 1381/4/11 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384/9/20 رئیس قوه قضاییه - بخشنامه شماره 1/86/11425 - 1386/11/10 رئیس قوه قضاییه به واحدهای قضایی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور - آیین نامه سجل قضایی مصوب 1384/11/2 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه های امنیتی مصوب 1385/8/30 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه اجرایی بازداشتگاه های موقت مصوب 1385/8/30 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندانیان مصوب 1385/9/9 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه اجرایی تأمین و پرداخت هزینه های نگهداری، اعزام و بدرقه متهمان مصوب 1391/3/7 هیئت وزیران - آیین نامه اجرایی ایجاد و اداره بازداشتگاه های ویژه متهمان جرایم خاص مصوب 1389/8/25 رئیس قوه قضاییه

قیمت: 26,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به مصونیت جزایی

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - مصونیت جزایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/9/12 با اصلاحات - مصونیت جزایی دارندگان پایه قضایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358/9/12 با اصلاحات بعدی - قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی مصوب 1343/7/21 - قرارداد وین درباره روابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط به حل اجباری اختلافات 18 آوریل 1961 (29 فروردین 1340) - قرارداد وین درباره روابط سیاسی پروتکل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت - قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب 1353/12/4 - قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون مزایا و مصنونیت های مأموریت های مخصوص مصوب1353/12/4 - قانون تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیت های قضایی دولت ها و اموال آن ها مصوب 1387/2/29 - قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به موافقتنامه مصونیت ها و مزایای سازمان کنفرانس اسلامی مصوب 1357/3/17 - قانون مربوط به کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی من جمله مأمورین سیاسی مصوب 1357/2/26 - از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع گسترش، تولید، انباشت و به کارگیری سلاح های شیمیایی و انهدام آن ها مصوب 1376/5/5 - لایحه قانونی لغو اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین مصوب 1358 شورای اسلامی انقلاب اسلامی - مصونیت مرکز منطقه ای داوران تهران و کارمندان خارجی آن - مصونیت اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری - از قانون موافقت نامه تأسیس مقر بین سازمان اسلامی آموزشی، علمی و فرهنگی(آیسسکو) و جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/5/9 - مصونیت اعضای شورای رقابت

قیمت: 22,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به تعاون قضایی، استرداد مجرمین

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون تعاون قضایی مصوب 4/24 و 1309/5/2 - قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب 1339/2/14(کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین) - دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بین المللی مصوب 1392/3/12 رئیس قوه قضاییه - قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سر حدی مجاور ایران مصوب 1313/5/17 - آیین نامه مرزبانی کشور ایران مصوب 1336/12/23 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - بخشنامه شماره46078/46652 مورخ 1335/9/20 وزیر دادگستری در خصوص«اعلام وضعیت متهمان خارجی» - بخشنامه7/5918مورخ 1351/9/26 وزیر دادگستری در خصوص«اعلام نام و مشخصات متهمین بیگانه به وزارت دادگستری و ملاقات آن ها با مأمورین کنسولی» - بخشنامه شماره 1/17089 مورخ 1352/5/22 وزیر دادگستری در خصوص«نام و نشانی خارجیان به حروف فارسی و لاتین» - بخشنامه 1/84/1490 مورخ 1384/11/3 رئیس قوه قضاییه

قیمت: 14,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به دادسرا و دادگاه های ویژه روحانیت

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390/7/17 مجلس شورای اسلامی - آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1392/2/25 رئیس قوه قضاییه - از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/1/21 - آیین نامه دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369/5/14 مقام معظم رهبری با اصلاحات و الحاقات

قیمت: 15,000 تومان

کتاب پنجم- قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب1375/3/2 - آیین نامه اجرایی ماده (79) قانون مجازات اسلامی مصوب 1393/6/5 - آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 مصوب 1393/11/26 - قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مصوب1388/12/16 - قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز ازآب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب 1396/3/10 - از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394/1/23 - از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 - از قانون جرم سیاسی مصوب 1395/2/20 - قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 - از قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 - آیین نامه اجرایی ماده3 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (بیمه حوادث راننده مسبب حادثه) مصوب1396/4/28 هیأت وزیران - تصویب نامه در خصوص تعیین مصادیق و عناوین رانندگی حادثه ساز مصوب 1387/10/29 هیئت وزیران - قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387/2/29 مجلس شورای اسلامی و مصوب1390/8/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام - آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 6 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1392/4/24

قیمت: 28,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات جرایم اقتصادی و قاچاق - جلد چهارم

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383/10/22 - آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (1) و بند (ج) تبصره (2) ماده(2) قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1383- مصوب 1386/5/3 هیئت وزیر ان - آیین نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب 1386/4/20 هیئت وزیران - قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی مصوب1383/11/7 - تصویب نامه در خصوص الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده بر کالا مصوب 1382/11/19 هیئت وزیران - از قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب1374/12/22 - از آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1377/5/18 هیأت وزیران - از آیین نامه روان سازی و سلامت ترانزیت خارجی کالا از کشور مصوب 1388/7/7 وزیران عضو کارگروه ساماندهی، هماهنگی و توسعه و تشویق امر خدمات عبور کالا از کشور (ترانزیت) - از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 - قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385/6/15 - آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1386/7/1 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی - قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 - آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1387/11/23 وزیران عضو کار گروه - قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب1385/3/21 مجلس شورای اسلامی و 1387/7/20 مجمع تشخیص مصلحت نظام - کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 1382/8/9 هجری شمسی برابر با 31 اکتبر 2003 میلادی - آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی مصوب 1383/9/1 هیئت وزیران - آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه مصوب 1392/12/21 هیئت وزیران - قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394/12/13 - آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1396/8/7 هیأت وزیران

قیمت: 19,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات جرایم اقتصادی و قاچاق - جلد سوم

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب 1367/1/23 - مصوبه ی مورخ 1367/7/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در خصوص تعزیرات امور گندم، آرد و نان و آیین نامه مربوطه - قانون تفسیر مصوبه مورخ 1367/7/26 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص «تعزیرات امور گندم، آرد و نان» مصوب 1372/11/7 - آیین نامه تعزیرات حکومتی امور گندم، آرد و نان مصوب 1366/6/16 با اصلاحات کمیسیون منتخب مجمع تشخیص مصلحت نظام - قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام - قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367/12/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام - آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373/8/1 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی سازمان «بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات» مصوب 1373/8/1 نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار - قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/1/20

قیمت: 14,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات جرایم اقتصادی و قاچاق- جلد دوم

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - از قانون تجارت مصوب 1311/2/13 - از لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347/12/24 کمیسیون خاص مشترک مجلسین - قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310/3/2 - از قانون راجع به دلالان مصوب 1317/12/8 - از قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب1318/4/24 - از قانون شرکت های تعاونی مصوب 1350/3/16 - از قانون تجارت الکترونیکی مصوب1382/10/18 - آیین نامه اجرایی ماده(48) قانون تجارت الکترونیکی مصوب1384/5/2 هیئت وزیران - قانون اصلاح ماده دوم قانون اجازه فروش برنج شالی های موجود املاک واگذاری شمال بدون رعایت مقررات مزایده مصوب 18 خرداد ماه 1327 مصوب 1327/4/31 - قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنایع نفت ایران مصوب 1336/7/16 - قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1336/12/24 - از آیین نامه اجرایی قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی مصوب 1337/1/30 - از قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 1350/3/30 - از قانون امور گمرکی مصوب 1390/8/22 - تعدیل جریمه ها و سایر حد نصاب های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی مصوب 1394/3/17 هیئت وزیران - قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390/6/7 - آیین نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1392/10/8 - از قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 - قانون مجازات اخلالگران در صنایع مصوب 1353/2/2 - قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت مصوب 1353/2/17 - قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه های کشور مصوب 1353/1/29 - قانون شمول قانون مجازات اخلال کنندگان در عرضه دام و توزیع گوشت درباره اخلال کنندگان در عرضه توزیع گندم و آرد و قند و شکر و برنج و روغن مصوب 1354/2/31 - قانون مجازات نانوایان و قصابان متخلف مصوب 1354/4/22 - لایحه قانونی مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف مصوب 1358/10/1 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب 1359/4/3 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آن ها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب 1365/12/28 - آیین نامه نحوه نظارت بر علائم، نشانه ها و تصاویر روی البسه و لوازم التحریر و کالاهای مشابه مصوبه 1379/11/11 شورای عالی انقلاب فرهنگی - قانون منع خرید و فروش کوپن های کالا های اساسی مصوب 1367/1/23

قیمت: 18,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات جرایم اقتصادی و قاچاق - جلد اول

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 با اصلاحات و الحاقات مصوب 1394/7/21 - آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1393/8/28 با اصلاحات و الحاقات - آیین نامه اجرایی تبصره ماده (77) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1394/2/13 هیأت وزیران - آیین نامه نحوه و سطح دسترسی به پایگاه محکومان قاچاق کالا و ارز مصوب 1394/2/15 رئیس قوه قضاییه - آیین نامه اجرایی مواد (5) و (6) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1395/4/6 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی ماده(27) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1395/4/13 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1395/4/30 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1395/6/17 هیأت وزیران - دستورالعمل تبصره (4) الحاقی ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1395/11/3 هیأت وزیران - تصویب نامه در خصوص تعیین فهرست کالاهای یارانه ای موضوع تبصره (2) ماده (18) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب1395/11/6 هیأت وزیران - آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع مصوب1396/2/13 رئیس قوه قضاییه

قیمت: 16,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به جرایم علیه اموال

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند و مجازات آن ها مصوب دوم و دوازدهم جوزا 1302 کمیسیون قوانین عدلیه - قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب 1307/5/3 کمیسیون قوانین عدلیه - قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/1/5 کمیسیون قوانین عدلیه - قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند مصوب 1308/2/31 کمیسیون قوانین عدلیه - از قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354/4/29 - از قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389/10/12 - از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393/7/15 مجلس شورای اسلامی و1394/3/23 مجمع تشخیص مصلحت نظام - از قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356/8/1 - از قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310/3/11 - از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 کمیسیون قوانین عدلیه - از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354/4/25 - از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384/10/14 - از قانون راجع به بدهی واردین به مهمانخانه و پانسیون ها مصوب 1312/6/1 - از قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب 26 و 1309/7/14 - قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/3/31 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1386/3/2 هیأت وزیران - دستورالعمل نحوه تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ ها موضوع تبصره(3)الحاقی ماده(2) اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها - دستورالعمل ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها - دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1385/8/1 مجلس شورای اسلامی - ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهرها، شهرک ها و طرح هادی روستاها مصوب وزیر جهاد کشاورزی - دستورالعمل نحوه و چگونگی دریافت تقاضا، تشکیل و تکمیل پرونده بررسی کارشناسی طرح درخواست در کمیسیون تبصره (1) ماده (1) نگهداری سوابق و مصوبات و ابلاغ تصمیمات کمیسیون و کمیسیون تقویم مصوب وزیر جهاد کشاورزی - قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394/8/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام

قیمت: 17,000 تومان

قوانین و مقررات جرایم علیه کارکنان دولت و شهرداری ها

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315/9/29 - لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 - قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشگری و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها مصوب 1337/12/19 - از قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31 - قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348/3/19 - از قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 - قانون مجازات متخلفین از مقررات مواد 19- 22 و 35 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ماه 1351 مصوب 1355/1/30 - قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل 90 با دستگاه های دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب 1359/11/1 با اصلاحات بعدی - قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361/2/14 - قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/5/17 - قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروت های ناشی از احتکار و گران فروشی و قاچاق مصوب 1368/11/29 - دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1364/12/8 شورای عالی قضایی - قانون ممنوعیت وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکت های دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیر ضرور مصوب 1365/7/29 - قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 - از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 - از قانون زمین شهری مصوب 1366/6/22 - قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1364/6/28 مجلس شورای اسلامی و 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام - قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب 1370/9/27 - قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372/4/27 - قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 - از قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن ها مصوب 1384/10/14 - از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 - از قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 - از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مصوب 1384/8/15 - از قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394/8/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام - از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/9/22 مجلس شورای اسلامی و 1392/3/25 مجمع تشخیص مصلحت نظام - از قانون اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 1362/7/27 - قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1395/2/20 - آیین نامه اجرایی ماده (26) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1393/4/15 هیئت وزیران

قیمت: 18,000 تومان

قوانین ومقررات کیفری وکالت و کارشناسی رسمی

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - از قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی - از لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1323/12/2 کمیسیون مشترک مجلسین - از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/1/17 - از قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381/1/18 - از آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1382/2/7 هیأت وزیران - از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/1/17 - تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸۱۲۲۵

قیمت: 7,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات حقوق مؤلفان، مصنفان، هنرمندان و پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/10/11 - قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1352/10/6 - قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای مصوب 1379/10/4 - از آیین نامه اجرایی مواد(2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 1383/4/21 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396/5/31 - از قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 1382/4/29 - از آیین نامه اجرایی قانون حفظ نباتات موضوع تصویبنامه شماره 6477 مورخ 1346/10/4 با اصلاحات بعدی

قیمت: 11,000 تومان

قوانین و مقررات محیط زیست - صید و شکار و فضای سبز

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - آیین نامه بهداشت محیط مصوب 1371/4/24 هیئت وزیران - از قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1380/4/3 - قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/6/14 - قانون اجازه تأسیس آزمایشگاه های تجزیه خاک و گیاه و آزمایشگاه های تشخیص آفات و بیماری های گیاهی توسط بخش تعاونی و خصوصی مصوب1371/6/1 - از قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات بعدی - قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/6/14 - لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359/3/3 شورای انقلاب با اصلاحات بعدی - لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب 1358/5/4 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - از قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب 1354/11/14 - قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353/3/28 با اصلاحات بعدی - قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1353/3/28 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 1354/12/3 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی - از قانون شکار و صید مصوب 1346/3/16 با اصلاحات بعدی - قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی با اصلاحات بعدی مصوب 1384/11/12 - دستورالعمل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست محیطی مصوب 1386/1/22 هیئت وزیران - قانون الحاق یک ماده به «قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین) مصوب1384/4/12 - آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین- مصوب 1384- و ماده(57)قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1384- مصوب1387/3/13

قیمت: 18,000 تومان

قوانین و مقررات مدیریت پسماندها

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون مدیریت پسماندها مصوب1383/2/20 - آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب 1384/5/5 - ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته مصوب1386/12/19 کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست

قیمت: 11,000 تومان

قوانین و مقررات ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران

این مجموعه از قوانین و مقررات شامل موارد زیر میباشد : - قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388/5/7 - آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/1/19 شورای ملی ایمنی زیستی - آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (7) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1394/1/29 شورای ملی ایمنی زیستی

قیمت: 6,000 تومان

قوانین و مقررات هوای پاک و کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریا

این مجموعه از قوانین و مقررات شامل موارد زیر میباشد: - قانون هوای پاک مصوب 1396/4/25 - قانون موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر مصوب 1396/4/28 - از قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396 ) مصوب 1395/12/14 - قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) مورخ 1996 (1375) کنوانسیون پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد، مورخ 1972 (1351) (به گونه اصلاح شده در سال های 2006 (1385) و 2009 (1388) - بخشنامه در خصوص صیانت از محیط زیست، جنگل ها، مراتع و منابع آبی مصوب 1393/12/18 رییس قوه قضاییه - از قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389/5/27

قیمت: 7,000 تومان

قوانین و مقررات آثار ملی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی - شهرداری، عمران و نوسازی شهری، نظام مهندسی و کنترل ساختمان

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309/8/12 - نظامنامه اصلاح شده اجرای قانون دوازدهم آبان ماه 1309 راجع به حفظ آثار عتیقه ایران مصوب 1311/8/28 هیئت وزیران - آیین نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی- تاریخی منقول مجاز مصوب 1384/5/5 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی - قانون ثبت آثار ملی مصوب 1352/9/12 - از قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 1370/7/7 با اصلاحات بعدی - قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب 1379/12/15 - آیین نامه اجرایی قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب1382/2/7 هیأت وزیران - از قانون شهرداری مصوب 1334/4/11 مصوب کمیسیون های مشترک مجلسین با اصلاحات و الحاقات بعدی - از قانون نوسازی و عمران شهری مصوب1347/9/7 - از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب1374/4/22

قیمت: 16,000 تومان

قوانین و مقررات جنگل ها و مراتع - معادن

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر می باشد: - از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346/5/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367/6/22 با اصلاحات بعدی - قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371/7/5 - از قانون معادن مصوب 1377/2/27 - از قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379/11/25

قیمت: 19,000 تومان

قوانین و مقررات گذرنامه، ورود و اقامت اتباع بیگانه

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون الحاق ماده واحده به«قانون گذرنامه مصوب 1351/12/10»مصوب 1367/10/11 با اصلاحات بعدی - لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 1359/2/20 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب 1310/2/19 با اصلاحات بعدی - مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/7/9 با اصلاحات بعدی - قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرزهای کشور مصوب 1367/7/14 - از قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن مصوب 1354/10/17

قیمت: 14,000 تومان

قوانین و مقررات امتحانات و آزمون ها

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - قانون مجازات افشای سوالات امتحانی مصوب1349/3/17 - قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری مصوب 1384/7/6 - آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری مصوب 1385/5/8 - قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می شود مصوب 1372/10/7 - از آیین نامه اجرایی قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی دایر شده و می شود مصوب 1373/3/18 هیئت وزیران

قیمت: 8,000 تومان

قوانین و مقررات ثبت احوال و اسناد سجلی

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد: - از قانون ثبت احوال مصوب 1355/4/16 با اصلاحات بعدی - از قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب 1370/5/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام

قیمت: 3,000 تومان

قوانین و مقررات اسناد محرمانه و سرّی

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد: - قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولتی مصوب 1353/11/29 - از قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) مصوب 1395/12/14 - از آیین نامه طرز نگاهداری اسناد سری و محرمانه دولتی و طبقه بندی و نحوه مشخص نمودن نوع اسناد و اطلاعات مصوب 1354/10/1 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - از قانون مرکز آمار ایران مصوب 1353/11/10 - دستورالعمل حفاظت از اسناد، اطلاعات و ادله پرونده های قضایی مصوب 1385/8/21 رییس قوه قضاییه

قیمت: 4,000 تومان

قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی

این مجموعه شامل موارد زیر میباشد: - قانون جرم سیاسی مصوب 1395/2/20 - قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب 1394/11/4

قیمت: 4,000 تومان

قوانین و مقررات مطبوعات

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد : - قانون مطبوعات مصوب1346/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون مطبوعات مصوب 1395/6/3 هیئت وزیران آیین نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب 1358/12/27 شورای انقلاب اسلامی قانون تعیین تکلیف هیئت منصفه مطبوعات مصوب 1387/5/20 قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب 1375/9/14

قیمت: 9,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به بی سیم های اختصاصی، امور سمعی و بصری و تجهیزات ماهواره

این مجموعه از شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - از قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری) مصوب 1345/11/25 با اصلاحات بعدی - از آیین نامه اجرایی قانون استفاده از سیستم های اختصاصی و غیرحرفه ای (آماتوری) مصوب1361/11/13هیئت وزیران - قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیرمجاز می نمایند مصوب 1386/10/16 - قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373/11/23 - آیین نامه اجرایی قانون «ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره» مصوب 1374/1/9 با اصلاحات بعدی

قیمت: 7,000 تومان

قوانین و مقررات امور دریایی

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - از قانون دریایی ایران مصوب 1343/6/29 کمیسیون مشترک مجلسین با اصلاحات بعدی - قانون حفاظت دریا و رودخانه های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب1354/11/14 - از قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389/5/27 - تصویب نامه ماده3 قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان شماره67-2/250 مورخ 1352/4/31 - قانون الحاق یک تبصره به بند (22) ماده (3) آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348 مصوب 1387/10/25

قیمت: 6,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات ایمنی راه ها و راه آهن

این مجموعه از قوانین و و مقررات شامل موارد زیر میباشد: - قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب 1320/1/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1349/4/7 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (17) اصلاحی قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب 1379 مصوب 1381/11/16 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی - از لایحه قانونی اصلاح قانون تأسیس شرکت راه آهن شهری تهران و حومه مصوب 1359/4/15 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران - قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب1367/1/23 - قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر مصوب 1367/1/23 - قانون الزام شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368/2/31 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1369/3/16 هیئت وزیران - قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب1373/4/12 - آیین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک مصوب 1380/12/22 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی - از قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب 1384/7/6 - آیین نامه اجرایی کمیسیون های جلوگیری از سوانح راه آهن مصوب1386/5/24 هیئت وزیران - مقررات منع تغییر وضعیت وسایل نقلیه مسافربری و باربری قبل از اخذ مجوز لازم مصوب 1381/2/1 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی

قیمت: 14,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به جرائم علیه امنیت پرواز هواپیما

این مجموعه از قوانین شامل موارد زیر میباشد: - از قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328/5/1 کمیسیون های راه و دادگستری با اصلاحات بعدی - از قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تأسیسات هواپیمایی مصوب 1349/12/4 - از قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشور مصوب 1352/3/7 - از قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخی از اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما مصوب 1355/2/21 - قانون تشدید مجازات کبوترپرانی مصوب 1351/3/15 با اصلاحات بعدی - آگهی صادره از وزارت جنگ در خصوص قانون تشدید مجازات کبوترپرانی

قیمت: 9,000 تومان

قوانین و مقررات جرایم علیه افراد

در این مجموعه از قوانین شامل موارد زیر میباشد: - قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت مصوب 1307/11/18 - لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 1337/12/16 - از قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353/4/30 با اصلاحات بعدی - قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1354/3/5 - آیین نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب 1346/10/15 هیئت وزیران - از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/9/7 - قانون پیوند اعضاء بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 1379/1/17 - آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 1381/2/28 هیئت وزیران با اصلاحات بعدی - قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب1381/9/25 - قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383/4/28 - قانون سقط درمانی مصوب 1384/3/10 - شرایط پذیرش درخواست ها و صدور مجوز سقط جنین مصوب 1382/7/22 رئیس قوه قضائیه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387/11/6 مجلس شورای اسلامی و 1388/5/31 مجمع تشخیص مصلحت نظام - از قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله و اغواء نسوان کبیره مصوب 1313/10/20 - از قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بین المللی جلوگیری از کشتار جمعی (ژنوسید) مصوب 1334/9/30 - قانون اجازه الحاق دولت ایران به پروتکل های اصلاحی قراردادهای مورخ18 مه 1904 و 4 مه 1910 راجع به منع فحشاء و قرارداد 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن مصوب 1337/9/18 - قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و دستگاه های مشابه بردگی مصوب1337/12/3 - از قانون مربوط به قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی مصوب 1347/4/30 - از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید مصوب 1363/11/4 - از قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن مصوب 1380/8/8 - از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی علیه گروگان گیری مصوب1385/3/3 - از قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1372/12/1 - از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان مصوب1379/3/4 برابر با 25 مه 2000مجمع عمومی سازمان ملل متحد + از پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان(مصوب1379/3/4 برابر با 25 مه 2000مجمع عمومی سازمان ملل متحد) - از قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین المللی مصوب 1380/3/21مجلس شورای اسلامی و 1387/10/7 مجمع تشخیص مصلحت نظام

قیمت: 24,000 تومان

قوانین و مقررات سازمان دامپزشکی کشور

این مجموعه از قواین شامل مارد زیر میباشد: - قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350/3/24 - قانون نظام جامع دامپروری کشور مصوب 1388/5/7 - آیین نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه دامپزشکی مصوب 1382/2/10هیئت وزیران

قیمت: 12,000 تومان

قوانین و مقررات مربوط به امور پزشکی دارویی، خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و درمانی

این مجموعه از قوانین و مقررات شامل موارد زیر میباشد: - قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334/3/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی - قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346/4/22 با اصلاحات بعدی - آیین نامه اجرایی ماده13«اصلاحی 1379/9/13»قانون اصلاح مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب1380/6/8 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - از قانون طبابت مصوب 1290/3/11 - قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب 1320/3/11 با الحاقات بعدی - قانون مایه کوبی عمومی و اجباری مصوب1322/7/3

قیمت: 21,000 تومان

مجموعه قوانین و مقررات مجازات اسلامی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1

قیمت: 32,000 تومان

قانون اساسی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسؤولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368/10/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی - آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391/10/24 رییس مجلس شورای اسلامی - قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب1391/2/17 مجلس شورای اسلامی و 1394/8/9 مجمع تشخیص مصلحت نظام - - قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم (160) قانون اساسی مصوب 1394/2/22

قیمت: 5,000 تومان