آیین دادرسی کار

این مجموعه شامل قوانین و مقررات زیر میباشد: - آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/7 وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات بعدی - فصل دوازدهم- دادرسی الکترونیکی (این فصل به موجب بخشنامه شماره ۷۰۶ مورخ ۱۳۹۸/۱/۵ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آیین دادرسی کار الحاق شد)

قیمت: 7,000 تومان

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۵

قیمت: 4,000 تومان

آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸

قیمت: 3,000 تومان

آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹8/12/27

آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹8/12/27

قیمت: 4,000 تومان

آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی

در این مجموعه از قانون و مقررات به موارد زیر پرداخته شده: آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1391/3/22 رئیس قوه قضائیه - دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی مصوب 1392/2/28 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

قیمت: 3,000 تومان